އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ދިނުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމެއް ބާއްވައިފި

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ދިނުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ތަމްރީނަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އޯ.ޓީ.ޖޭގެ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީނެކެވެ. މި ތަމްރީނުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކަކީ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޑެލިވަރެންސްގެ ޢިލްމާއި، އުކުޅުތަކާއި، އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.

މިއަދު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި ތަމްރީނު ސެޝަނުން މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަގުނަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ.