އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2021/1033 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން)

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2021/1033އިންވެސްޓިގޭޓަރ މަޤާމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ވި ފަރާތްތައް (އިންވެސްޓިގޭޓަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން)