އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-MPR/1/2022/32 ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން މާލޭ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގެ މައުޟޫޢު ފުޅާކުރުމާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-MPR/1/2022/32  ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން މާލޭ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގެ މައުޟޫޢު ފުޅާކުރުމާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން