މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި އޮފީސް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި އޮފީސް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން