ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރުތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލޭގެފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުނުގޮތާއި އެމަނިކުފާނުގެ ނިމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރުތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލޭގެފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުނުގޮތާއި އެމަނިކުފާނުގެ ނިމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން