ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގައި ބަޔާންދިނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގައި ބަޔާންދިނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ – މަޢުލޫމާތު ޝީޓް