ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ އިޢުލާންކުރުމާއި ބަޔާންދިނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ އިޢުލާންކުރުމާއި ބަޔާންދިނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ – މަޢުލޫމާތު ޝީޓް