13 ސެޕްޓެންބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

13 ސެޕްޓެންބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ