އިޢުލާން

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/44 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/43 (ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި، ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކާއި އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ކްލޯޒްޑް ހިއަރިންގައި ބަޔާންދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/40 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/39 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/42 (ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ސެޕްޓެންބަރު 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/37 (ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/36 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/30 (ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/35 (ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/33 (ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-MPR/1/2022/32 ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން މާލޭ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގެ މައުޟޫޢު ފުޅާކުރުމާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/31 (ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/28 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/25 (ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/27 (ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރުތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލޭގެފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުނުގޮތާއި އެމަނިކުފާނުގެ ނިމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – މޭ 2022

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/24 (ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/20 (ބިއުރޯ އެގްޒެކެޓިވް) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް (އިޞްލާޙުކުރެވިފައި)

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/19 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/20 (ބިއުރޯ އެގްޒެކެޓިވް) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ބިއުރޯ އެގްޒެކެޓިވް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/10 (ސީނިއަރ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/10 (ޓްރެއިނިންގ އެގްޒެކެޓިވް) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ މާލޭގައި ބާއްވާ ތާރީޚްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/13 (އިންޓާންސް) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ފެބުރުވަރީ 2022

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/8 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/8 (މީޑިއޭޓަރ) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ބާއްވާ ތާރީޚްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިންޓާންޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގައި ބަޔާންދިނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޓްރެއިނިންގ އެގްޒެކެޓިވް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ، މީޑިއޭޓަރ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/1 (މީޑިއޭޓަރ) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/1 (ލީގަލް އެގްޒެކެޓިވް) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސީނިއަރ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

މިއޮފީހަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2022/1 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން)

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486/1/2022/2 (އިންޓާންޝިޕް ފުރުޞަތު) ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ އިޢުލާންކުރުމާއި ބަޔާންދިނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ޑިސެންބަރ 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ކޮންސަލްޓެންޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2021/1033 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން) – އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިންޓާންޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ، ލީގަލް އެގްޒެކެޓިވް، މީޑިއޭޓަރ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2021/1033 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ކޮންސަލްޓެންޓް

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ނޮވެންބަރ 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ކޮންސަލްޓެންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2021/1032 (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން)

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2021/1030 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – އޮކްޓޫބަރ 2021

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – އޯގަސްޓް 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – މެއި 2021

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ޖޫން 2021

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ޖުލައި 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

13 ސެޕްޓެންބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

13 ސެޕްޓެންބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް އަދި އައި.ޕީ ފޯން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ސާވަރ އާއި އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި އޮފީސް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޓްރެއިނިންގ އެގްޒެކެޓިވް

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި އޮފީސް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މި އޮފީސް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންޓީރިއަރ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ސަރވަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން