މުހިންމު ފޯމްތައް

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ބަދަލުގައި ތަމްޞީލުކުރާނެ މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް (ވޯޑު ފައިލް)

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯމް