ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

އޯޓީޖޭ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ …

ފަހުގެ އިއުލާން

އޯޓީޖޭ އިން ކުރާ އެއްމެ ފަހުގެ އިއުލާންތައް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2021/1030 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – އޮކްޓޫބަރ 2021

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް

އޯޓީޖޭ އިން ލިބެން ހުންނަ އެއްމެ ފަހުގެ ފޯމްތަކާއި ޑައުންލޯޑްސް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-53 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުގެ ގަވާއިދު)

އިންތިޣާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވައިދު

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު