އަޅުގަނޑުމެން

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް އުފެދިގެން ދިޔައީ 17 ޑިސެންބަރު 2020 ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރައްވުމުންނެވެ. އަދި 15 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ މި އޮފީހަށް ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަކާއި، 2 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

އޯޓީޖޭ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް 487 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

           އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް 13 ޖޫން 2021 އިން 13 ސެޕްޓެންބަރ 2021 އާ ދެމެދު ޖުމުލަ 487 …

ފަހުގެ އިއުލާން

އޯޓީޖޭ އިން ކުރާ އެއްމެ ފަހުގެ އިއުލާންތައް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ އިޢުލާން

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް

އޯޓީޖޭ އިން ލިބެން ހުންނަ އެއްމެ ފަހުގެ ފޯމްތަކާއި ޑައުންލޯޑްސް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-53 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުގެ ގަވާއިދު)

އިންތިޣާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވައިދު

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު