ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

އޯޓީޖޭ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އޯ.ޓީ.ޖޭގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 28/2020 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް …

ފަހުގެ އިއުލާން

އޯޓީޖޭ އިން ކުރާ އެއްމެ ފަހުގެ އިއުލާންތައް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

16 ނޮވެންބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮފީހުގެ ކައުންޓަރު ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-AP/1/2023/27 (އިންޓާރން) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2023/24 (އިންވެސްޓިގޭޓަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިންޓާންޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް

އޯޓީޖޭ އިން ލިބެން ހުންނަ އެއްމެ ފަހުގެ ފޯމްތަކާއި ޑައުންލޯޑްސް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 6 ވަނަ އިސްލާޙް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 5 ވަނަ އިސްލާޙް

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-53 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުގެ ގަވާއިދު)ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 28/2020 ( އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު)ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ