ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

އޯޓީޖޭ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް، އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީންދީދީގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ފޯކަސް ގުރޫޕް ޑިސްކަޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 29 އޮގަސްޓް 2022 ގައި

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް (އޯ.ޓީ.ޖޭ) އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް، ސުމުއްވުލްއަމީރު އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔަ …

ފަހުގެ އިއުލާން

އޯޓީޖޭ އިން ކުރާ އެއްމެ ފަހުގެ އިއުލާންތައް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/30 (ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/35 (ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2022/33 (ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް

އޯޓީޖޭ އިން ލިބެން ހުންނަ އެއްމެ ފަހުގެ ފޯމްތަކާއި ޑައުންލޯޑްސް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-53 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުގެ ގަވާއިދު)ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 28/2020 ( އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު)ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 4 ވަނަ އިސްލާޙް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 3 ވަނަ އިސްލާޙް