ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

އޯޓީޖޭ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް (އޯ.ޓީ.ޖޭ) އިން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އެން.ޑީ.އޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން …

ފަހުގެ އިއުލާން

އޯޓީޖޭ އިން ކުރާ އެއްމެ ފަހުގެ އިއުލާންތައް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިންޓާންޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2023/16 (ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް އެގްޒެކެޓިވް) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2023/17 (މީޑިއޭޓަރ) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)486-HR/1/2023/15 (އިންޓާރން) – ޝޯޓްލިސްޓްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިންޓާންޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް

އޯޓީޖޭ އިން ލިބެން ހުންނަ އެއްމެ ފަހުގެ ފޯމްތަކާއި ޑައުންލޯޑްސް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 6 ވަނަ އިސްލާޙް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 5 ވަނަ އިސްލާޙް

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-53 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުގެ ގަވާއިދު)ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 28/2020 ( އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު)ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ