ޤާނޫނުތައް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތައް އަދި ގުޅުންހުރި ލިންކުތައް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެއެވެ.

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 28/2020 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު)