އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީނަކީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 20 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ފަރާތަކެވެ. ޔާމީން އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގެ ލިންކޮން ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީނަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރޓިފައިޓް އިންޓެގްރިޓީ އޮފިސަރ އެކެވެ.

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސް

ހެޑް އޮފް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސް އަކީ އެކި އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސް މަޤާމްތަކުގައި 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.  ޔާމީން ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާ އިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފައިނޭންސް އަދި ބެޗެލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސް އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ޖުޒްރާ މާލްދީފް ޓްރެވެލް ގްރޫޕްގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމެވެ.

މުވައްޒަފުން

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ މުވައްޒަފުން

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް

ޢައިޝަތު ފަތުހީ

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

aishath.fathuhy@otj.gov.mv

ބިއުރޯ އެގްޒެކެޓިވް

ސުހާ ޢަބްދުލްޙަކީމް

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

suha.abdulhakeem@otj.gov.mv

ޓްރެއިނިންގ އެގްޒެކެޓިވް

އަޒުލީނާ ޤާސިމް

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

azleena.qasim@otj.gov.mv

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ

މަރިޔަމް ސައީދު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

mariyam.saeed@otj.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ސަމާހަތު ޢަބްދުއްލަތީފް

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

samaahath.abdullatheef@otj.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހަސްނާއު ރަޝީދު ޙުސައިން

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

hasnau.rasheed@otj.gov.mv

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު މާހިދު

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

mohamed.mahid@otj.gov.mv

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ދީދީ

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

mohamed.ahmeddidi@otj.gov.mv

އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް

ސާޖިދާ މުޙައްމަދު

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

sajidha.mohamed@otj.gov.mv

މީޑިއޭޓަރ

ނަޖުމާ އަޙްމަދު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު

najuma.ahmed@otj.gov.mv

މީޑިއޭޓަރ

ފާޠިމަތު ފަޒުނާ

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު

fathimath.fazuna@otj.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

އިބްރާހިމް ނާޖިޙް

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ibrahim.najih@otj.gov.mv

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މޫސާ ރިފްޢަތު

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

moosa.riffath@otj.gov.mv

ސީނިއަރ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

ޞައްދާމް ޙަސަން

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު

saddam.hassan@otj.gov.mv

ލީގަލް އެގްޒެކެޓިވް

ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު

shukurulla.shakeel@otj.gov.mv

ރިސަރޗް އެނަލިސް

ޢާއިޝަތު އިކުރާމް

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު

aishath.ikram@otj.gov.mv

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް އެގްޒެކެޓިވް

ޢާއިޝަތު ޢަފާ

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

aishath.afaa@otj.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

މުޞްޠަފާ ޙަމީދު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު

musthafa.hameed@otj.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އަޙްމަދު ފިކުރީ

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު

ahmed.fikury@otj.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ނިސްރީން މުޙައްމަދު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

nisreen.mohamed@otj.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ޙައްވާ ޝާހިރާ

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

hawwa.shahira@otj.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު

mohamed.ibrahim@otj.gov.mv

ސީނިއަރ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

އާމިނަތު މުޙައްމަދު

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

aminath.rishmy@otj.gov.mv

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު މިޒްމާދު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ahmed.mizmadh@otj.gov.mv

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

ޒައީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

zaeema.abdulraheem@otj.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފާތިމަތު ޝަމާ މޫސާ

ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

fathimath.shama@otj.gov.mv

ލީގަލް އެގްޒެކެޓިވް

މަރިޔަމް ހަނީފާ ޚާލިދު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

maryam.haneefa@otj.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އަޙްމަދު ރާއިޒް

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ahmed.raiz@otj.gov.mv

މީޑިއޭޓަރ

އުއްމުކުލްސޫމް އަބޫބަކުރު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ummu.kulsoom@otj.gov.mv

މީޑިއޭޓަރ

ނާސިރަ އިޤްބާލް

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

nasira.iqbal@otj.gov.mv