އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީނަކީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 20 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ފަރާތަކެވެ. ޔާމީން އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގެ ލިންކޮން ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީނަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރޓިފައިޓް އިންޓެގްރިޓީ އޮފިސަރ އެކެވެ.

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސް

ޑިރެކްޓަރ (ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް)

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސް އަކީ އެކި އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސް މަޤާމްތަކުގައި 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.  ޔާމީން ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާ އިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފައިނޭންސް އަދި ބެޗެލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސް އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ޖުޒްރާ މާލްދީފް ޓްރެވެލް ގްރޫޕްގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުއްވައްޙާބް

ޑިރެކްޓަރ (ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް)

އަލްއުސްތާޛާ ނަފްޢަތު ޢަބްދުލްވައްޙާބަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ވަކީލެކެވެ. އަލްއުސްތާޛާ ނަފްޢަތު ވަނީ ކޯނެލް ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އޮފް ލޯސް އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރީޑިންގ އިން ބެޗެލަރ އޮފް ލޯސް ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަލްއުސްތާޛާ ނަފްޢަތު އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް އަދި ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެކްޓިންގ ހެޑްގެ މަޤާމެވެ.

މުވައްޒަފުން

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ މުވައްޒަފުން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީން

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު
ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސް

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު
ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުއްވައްޙާބް

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

މަރިޔަމް ސައީދު

އިންވެސްޓިގޭޝަން އަދި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓު
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮޮފިސަރ

ސަމާހަތު އަބްދުލް ލަތީފް

އިންވެސްޓިގޭޝަން އަދި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހަސްނާއު ރަޝީދު ހުސެން

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

މުހައްމަދު މާހިދް

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު
އޮފިސް އެސިސްޓަންޓް

މުހައްމަދު އަހްމަދު ދީދީ

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ސާޖިދާ މުހައްމަދު

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު
މީޑިއޭޝަން އޮޮފިސަރ

ނަޖުމާ އަހުމަދު

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު
މީޑިއޭޝަން އޮޮފިސަރ

ފާތުމަތު ފަޒުނާ

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓު
އެޗް.އާރު އޮފިސަރ

ސަނާ އިބްރާހިމް

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު
އައި.ޓީ އޮފިސަރ

މޫސާ ރިއްފަތު

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓު