މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ޕޭޖު

އޯ.ޓީ.ޖޭ އަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 13 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އަދި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލާނަމަ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.