އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް (އޯ.ޓީ.ޖޭ) އިން މިއަދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް، އަޙުމަދު މުޙައްމަދުފުޅާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި …