އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް

ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް އާރިފަކީ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު 2010 އިން 2015އަށް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ މެލޭޝިއާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާއިން ޑިގްރީ އިން ލޯ އަދި މާސްޓަރސް އޮފް ކޮމްޕެރެޓިވް ލޯސް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް އާރިފް ގެންދަވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވަމުންނެވެ.