އަލްއުސްތާޛް މުސްތަފާ ޙަމީދު

އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އަލްއުސްތާޛު މުސްތަފާ ޙަމީދު ވަނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އަދި މާސްޓަރސް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް ސައިންސް އެންޑް އިސްލާމިކް ޝަރީއާ ޕޮލިސީ ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ. އަލްއުސްތާޛު މުސްތަފާ ޙަމީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.