ޕޮލިސީ ރިލޭޝަންސް

އޯޓީޖޭގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއެކު މި އޮފީހުން ދަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންނެވެ.