ޕަބްލިކް ހިއަރިންގްތައް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދުތައް

1

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް އާންމުކޮށް ހާމަކުރުން

2

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބާރުއެޅުން

3

މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު މައްސަލަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުން

4

މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނާ ހިއްސާކުރުން

5

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

6

އޮފީހުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާއި ކުރާ ދިރާސާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން