ރިޕޯޓްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް

އޯޓީޖޭގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، އޮފީހުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކާއި ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން އޯޓީޖޭ އިން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް މި ސެކްޝަނުން ލިބޭނެއެވެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓު (17 ޖަނަވަރީ- 17 އޭޕްރިލް 2021)